המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

 

נושא המושב:

מדיניות ההפרטה/מיקור חוץ במשרד הרווחה והשירותים החברתיים – מקרה בוחן

 

נושא ההרצאה: מיקור חוץ ו/או הפרטת הביצוע במשרד הרווחה - הלכה ומעשה בתחום המעונות לאנשים עם פיגור

 

מרצה: ד"ר רונן מנדלקרן, עמית מכון פולונסקי; מחבר הפרק על ההפרטה בשירותים החברתיים במרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים 

תקציר: בישראל קיימים למעלה מ-60 מעונות פנימייה לאנשים עם פיגור שכלי, חלקם מופעלים ישירות על-ידי הממשלה וחלקם באמצעות גופים לא ממשלתיים - גופים עסקיים ומלכ"רים. במהלך שני העשורים האחרונים גדל באופן משמעותי משקלם היחסי של המעונות המופעלים באמצעות מיקור חוץ, או הפרטת הביצוע, ובייחוד גדל משקלם של המעונות המופעלים על-ידי גופים פרטיים. תהליך זה מאפשר לבחון את ההשלכות של מיקור חוץ / הפרטת הביצוע של שירותי רווחה ולעמוד על הקשר ועל הפערים בין ההיגיון העומד מאחרי הפרטת הביצוע בתחום השירותים החברתיים לבין תוצאותיו המעשיות. העובדה כי במשך למעלה מעשר שנים מתרחש ניסיון להפרטה של המעונות הממשלתיים הקיימים הופכת את הדיון במקרה זה לאקטואלי במיוחד.

 

הפרטת הביצוע של שירותים חברתיים מבוססת במידה רבה על כך שמהלך זה מאפשר להגביר את התחרות בין ספקי השירות וכך להביא לשיפור האיכות והיעילות של השירות. אולם בחינת המצב בפועל במעונות הפנימייה לאנשים עם פיגור מלמדת על העדר תחרות בין ספקי השירות ולפיכך מצביעה על חשש לפגיעה באיכות השירות. ההרצאה שתוצג בכנס תורכב משני חלקים עיקריים. בחלק הראשון תידון באופן תיאורטי-עקרוני חשיבותה של התחרות ככלי מרכזי לשימור ושיפור האיכות של שירותים שהספקתם הופרטה, זאת בהתבסס על ממצאי הספרות המחקרית בתחום. בחלקה השני של ההרצאה ידונו המאפיינים המרכזיים של מערך מעונות הפנימייה לחוסים וייבחנו היקף ואופי התחרות בין ספקי השירות, בכלל זה קיומה של בחירת לקוחות בספק שירות, החלפה של ספקי שירות לא מתאימים וכלי נוספים באמצעות מתקיים תימרוץ של ספקי השירות. הנתונים שיוצגו בהרצאה, המבוססים על מסמכים של משרד הרווחה ובייחוד על ראיונות עם גורמים באגף לטיפול באדם המפגר, מצביעים על כך שבפועל כמעט ולא קיימת תחרות בין ספקי השירות בתחום זה. בסיכום ידונו הסיבות לקיומו של מצב זה  כמו גם השלכותיו.